Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

 • Home
 • ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Obchodné meno: Ústav technológií a inovácií s.r.o.
 • Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Sídlo: Staré Grunty 16, Bratislava, 841 04
 • Identifikačné číslo (IČO): 46190597
 • Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka: . 74802/B

Spoločnosť Ústav technológií a inovácií s.r.o. ako prevádzkovateľ garantuje bezpečnosť a ochranu práv osôb a ich zverených osobných údajov v súlade podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach prevádzkovateľa „Ústav technológií a inovácií s.r.o

COOKIES

Pri webových stránok utai.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies, (súbory, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránke) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladanie a spracúvania cookies sú nasledovné:

Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

 1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
 2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam utai.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať).

Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok utai.sk, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej sekcie.

Zabezpečenie webstránky

Webstránka utai.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie TSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Kontaktné údaje

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok utai.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.

 • ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.
 • TRVANIE SPRACÚVANIA. Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom.
 • SPRÁVNOSŤ. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

NEWSLETTER.

Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok steelong.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej emailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov nevyhnutnom rozsahu, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom.

 • Užívateľ na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa spracúvať poskytnuté osobné údaje musí vyjadriť svoj súhlas s uchovávaním a ďalším spracovaním získaných osobných údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.
 • TRVANIE SÚHLASU. Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá do odvolania súhlasu užívateľov zaslaním emailu na adresu info@utai.sk alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.
 • ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru (informačného letáku) zasielaním takého newsletteru prevádzkovateľa na kontaktné adresy poskytnuté užívateľom, najmä v elektronickej podobe.
 • SPRÁVNOSŤ. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.
 • PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE. Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY.

Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (e-mail: info@utai.sk) požadovať:

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,

obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,

vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním,

prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe.

Rovnako máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu info@utai.sk):

 1. kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,
 2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.