Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Klient: Slovenské olympijské a športové múzeum

Zadanie: vytvoriť priestor pre prezentáciu športových zbierkových predmetov a ich príbehov

Riešenie: koncept a riešenie priestoru sme povýšili na multifunkčnú sálu a výstavnú sieň. Multifunkčný účel spočíva v architektonickej pripravenosti a technologickej vybavenosti, ktorá dovoľuje organizovanie tlačových konferencií, workshopov, prezentácií a stretnutí s využitím prezentačnej techniky. Výstavná sieň so zbierkovými predmetmi je kompozične rozdelená podľa tematických okruhov. Detailné popisy artefaktov a ich príbehy s fotodokumentáciou sú sústredené v dotykových obrazovkách. Atmosféru a dušu športovej siene víťazných a úspešných momentov dotvárajú veľkoplošné projekcie, kde si návštevník môže vybrať video obsah, ktorý ho zaujíma.

Realizácia: február – máj 2021

Pozrite si video o vzniku a otvorenia Slovenského olympijského a športového múzea