Rudolfa Mocka 1/B, Bratislava +421902939340 info@utai.sk

Projektová dokumentácia - ekocentrum / envirocentrum

Plánujete vybudovať ekocentrum? Potrebujete konzultáciu a radu k projektovej dokumentácii? Ako benefit našej budúcej spolupráce vypracujeme ideový námet pre Vaše nové ekocentrum zadarmo!

Pripravíme Vám ideový námet, vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu stavby alebo interiéru. Vytvoríme jedinečný priestor, kde prostredníctvom moderných technológií – interaktívne, hravou formou – pre všetky vekové kategórie podáme návštevníkom všetky dôležité informácie o vplyvoch a zmenách klímy na regionálnej úrovni. Takáto forma prezentácie nielenže umožní poskytnúť množstvo kvalitných informácii priamo na mieste, ale zároveň vzbudí záujem o samoštúdium danej problematiky. Považujeme za veľmi dôležité, aby návštevník odchádzal nielen s novými poznatkami, ale s emóciou, zážitkom a posolstvom, ktoré si dlho zapamätá a ovplyvní jeho konanie v rámci ochrany prírody a klímy. Radi Vám pomôžeme pri spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci dotačných výziev z MŽP SR.

Najčastejšie otázky

Z akých častí sa skladá realizačná projektová dokumentácia?

Realizačná projektová dokumentácia sa skladá z architektonickej, technologickej, dizajnovej, obsahovej a realizačnej zložky.

Sú súčasťou projektovej dokumentácie aj vizualizácie?

Áno, súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie sú 3D vizualizácie. Podkladom pre ich prípravu je ideový námet a scenár expozície.

Aká je cena realizačnej projektovej dokumentácie?

Cena realizačnej projektovej dokumentácie sa určuje na základe vybraných faktorov (veľkosť objektu, rozsah projektu – interiér, exteriér, stavba), práve preto ju pripravujeme klientom vždy na mieru.

Ako pracujeme:
  1. Analýza priestoru a identifikácia požiadaviek a cieľov projektu
  2. Prieskum trhu a tematického zamerania ekocentra/envirocentra
  3. Ideový námet priestorového, obsahového a technologického riešenia
  4. Prezentácia námetu s predbežným rozpočtom
  5. Konzultácie s kurátormi a odbornými garantami
  6. Tvorba scenárov k obsahovej časti
  7. Produkcia a tvorba obsahov
  8. Vypracovanie projektu – architektonická štúdia, realizačný projekt, špecifikácia technologických zariadení

ROZSAH A ROZPRACOVANOSŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

1. KONCEPT – ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

V koncepcii je veľmi dôležité poznať všetky ďalšie etapy a detaily projektu. Čím presnejší a realistickejší je koncepčný návrh, tým menej komplikácií nastane pri realizačnom projekte. Koncepty sú založené na našich skúsenostiach  z projektov, ktoré máme úspešne za sebou.  

a.       Analýza

Analýza zadania, pozemku/priestoru a problematiky.

b.       Filozofia a prístup

Na základe analýzy a skúseností, prichádzame s ideálnym riešením pre klienta a vytvárame priestor, ktorý môžeme nazývať architektúrou.

c.       Hmotový návrh

Časť procesu stanovujúca priestorové limity návrhu.

d.       Funkčný diagram

Pre objekt alebo priestor je absolútne dôležitým faktorom nadväznosti funkcií jednotlivých priestorov.

e.       Prevádzkový diagram

Funkčnosť a prevádzka objektu je jedna z troch hlavných potrieb architektúry.

f.        Širšie vzťahy

Architektúra nie je iba o návrhu, ale vzťahoch návrhu s okolím a naopak.

g.       Pôdorysy

Grafické stvárnenie návrhu pôdorysu.

h.       Rezy

Grafické stvárnenie návrhu.

i.         Schéma štruktúry

Schematické výkresy architektúry a dizajnu.

j.         Vizualizácie

3D fotorealistické stvárnenie návrhu.

Súčasťou sú konzultácie, stretnutia a záverečná prezentácia. Výsledkom koncepčného dizajnu bude portfólio s úplným popisom dizajnu, filozofiou, výkresmi a vizualizáciou. 

2. REALIZAČNÝ PROJEKT – RP

a.       Výkresy

Stavebné výkresy v podrobnosti na realizáciu stavby obsahujúce pôdorysy, rezy, pohľady.

b.       Kniha detailov

Architektúra pozostáva z mnohých detailov. Na základe našich skúseností vieme navrhnúť detail pre štandardné aj neštandardné riešenia.

c.       Výkazy výmer

Súčasťou realizačného projektu bude aj výkaz výmer jednotlivých výrobkov.

PROFESIE:

Jednou z najzložitejších častí projektov je koordinácia všetkých technických zariadení v rámci projektu. Ako už bolo spomenuté, toto je súčasť skutočnej projekcie, kde musia všetci spolupracovať.

d.       Statika

Statický návrh nosných konštrukcií, betón, drevo a oceľ.

e.       Požiarna ochrana

Pozostáva z interiérového riešenia požiarnej ochrany. Návrh obsahuje signalizáciu požiaru, systém núdzového osvetlenia, značenia a stabilné hasiace zariadenia. V návrhu sú zadefinované potrebné únikové cesty ako aj požiarne odolnosti jednotlivých konštrukcií.

f.        Elektrické inštalácie – slaboprúd

Pozostáva z elektronického zabezpečovacieho systému, lokálneho ozvučenia, kamerového systému a informačných technológií.

g.       Elektrické inštalácie – NN

Pozostáva zo silnoprúdového systému vrátane výpočtov pre všetky elektronické spotrebiče.

h.       Osvetlenie

Svetlo-technická štúdia osvetlenia interiéru s následným návrhom svietidiel podľa požiadavky osvetlenia a dizajnu. 

i.         Akustika

Akustická štúdia, ktorá rieši šírenie zvuku a dozvuku v jednotlivých priestoroch návrhu.

j.         Zdravotechnické zariadenia

Projekt obsahuje návrh rozvodu teplej vody, studenej vody a kanalizáciu. Súčasťou je návrh ohrevu spolu s celou technológiou. 

k.       HVAC

Hlavným balíkom technických zariadení je:

–               Kúrenie

–               Vetranie

–               Chladenie/klimatizácia

l.   Záhradný architekt

Rastlinno-technologické výkresy a konzultácie s ostatnými profesiami pre vytvorenie pohodlného prostredia a variáciu rastlinstva.

STAVEBNÝ POSTUP PRÁC:

Dokument s detailným popisom postupu jednotlivých stavebných procesov.

Všetky balíky projekcie sú navrhované v rámci STN (slovenských technických noriem), vyhlášok a našich interných štandardov s ohľadom na Vaše podmienky v navrhovaných dokumentoch.

Z ekologického hľadiska je veľmi dôležité nastaviť celý návrh tak aby spĺňal energetickú certifikáciu, čím bude stavba hodnotnejšia a šetrnejšia k životnému prostrediu.

3. ARCHITEKTONICKÝ DOZOR

–          Obhliadky – kontrola kvality práce (raz mesačne)

–          KD – kontrolné dni (raz za 2 týždne)

–          Drobné úpravy návrhu

4. PODMIENKY PRE ZAČATIE PRÁC

Pre začatie prác, je potrebné mať k dispozícií podklady:

–       Geodetické zameranie

–       Geologický prieskum

–       Dendrologický prieskum (zameranie stromov)